NFKOMs vedtekter(vedtatt/1999)

§1. Formål

NFKOMs formål er å samle offentlig godkjente leger og fysioterapeuter med interesse for Klinisk Ortopedisk Medisin. NFKOM skal ivareta medlemmenes fagpolitiske og faglige interesser.

§ 2. Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle offentlig godkjente fysioterapeuter og leger med interesse for Klinisk Ortopedisk Medisin.
Dersom medlemskontingent ikke er betalt i løpet av de siste 3 – tre – år, strykes medlemskapet.
Medlemmer som ønsker utmelding, må gjøre dette skriftlig.

§3. Årsmøtet

Årsmøtet er gruppens høyeste organ. Årsmøtet forsøkes holdt med 1 – ett - års mellomrom.
Styret lyser ut årsmøtet skriftlig 8 uker før årsmøtet med anmodning om å sende inn saker.
Innkomne saker skal være styret i hende 4 uker før årsmøtet. Minimum 2 uker før årsmøtet,
skal styret sende ut årsmøtepapirer inneholdende: årsberetning, regnskap, strategiske mål,
innkomne saker, budsjett og valg.

Årsmøtet behandler:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent
3. Valg av 2 til å underskrive protokoll
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Strategiske mål
8. Fastsetting av kontingent
9. Budsjett
10. Valg av: 

               - Leder
               - 6 styremedlemmer
               - Revisor
               - 2 medlemmer til valgkomite

Lærerkollegiet skal være representert med en representant i styret.Valg foregår med 2 års perioder. Ved 1. gangs valg skal halvparten av styret og varamedlemmer velges for 1 år og andre halvparten for 2 år.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, unntatt ved:

  • opptak av saker som ikke står i sakslisten, hvor det kreves minst 2/3 flertall.
  • endring av vedtekter, hvor det kreves minst 2/3 flertall.§ 4. 

Styret

NFKOM ledes av et styre som består av 1 styreleder og 6 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig
dersom 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet gis styrets leder dobbeltstemme.

Styrets oppgaver

Styret er NFKOMs høyeste organ mellom årsmøtene. NFKOMs arbeide mellom årsmøteperiodene
skal skje i overensstemmelse med lover og regler, planer og budsjett vedtatt av årsmøtet.

Styrets øvrige oppgaver:

  • utnevne revisor
  • føre protokoll over saker og vedtak
  • planlegge virksomheten og gjennomføre plan

 

Dersom styret finner det formålstjenlig, kan styret oppnevne og gi mandat til:

  • arbeidsutvalg hvor sekretærfunksjoner, forberedelse av møter, bokhold, regnskap og daglig ledelse inngår.
  • diverse underutvalg, arbeidsgrupper, enkeltpersoner.

Valgkomite

Valgkomiteens oppgaver er å finne personer til valg i henhold til vedtektenes § 3 pkt. 10.

Revisor

Revisors oppgave er å påse at årsmøtets budsjettvedtak er fulgt opp og at regnskapet er
ført i henhold til god forretningsskikk. Rapport gis årsmøtet.

§ 5. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer må sendes skriftlig til styret 4 – fire – uker før årsmøtet. Styret skal ved utsending av årsmøtetpapirer, 14 dager før årsmøtet, bekjentgjøre forslaget med styrets innstilling.

§ 6. Oppløsning

Årsmøtet kan vedta å oppløse NFKOM med 3/4 flertall.